About us / Major function and directions
Email Print PDF

 

Major Functions and Directions

1. Analysis in connection with the tax and customs sectors:

· Analysis of the law provisions;

· Case and general analysis of the law application;

· Analysis on efficiency of functions carried out by tax and customs authorities;

· Analysis of indicators of tax and customs revenue collections;

· Sample analysis based on risk criteria of inspections;

· Analysis of inspections carried out by tax and customs authorities;

· Studies of cases within the scope of service inspections implemented by employees of tax and customs authorities;

· Analysis of work efficiency parameters of tax and customs authorities;

· Analysis of functions that encompass corruption risks;

2. Studies of:

· The quality in terms of fulfillment of job obligations by tax and customs authorities;

· Inspections carried out by tax and customs authorities on sample basis;

· Qualification and hiring processes of employees in tax and customs authorities;

· Appeal procedures;

· Functions comprising corruption risks.

3. Notification of taxpayers on:

· The rights of taxpayers;

· Analysis and recommendations made by the company and other people;

· Official clarifications;

· Draft legislative amendments;

· Professional interpretations.

4. Discussions on:

· Legislative initiatives;

· Current issues of taxpayers;

· Recommendations.

5. Submission of recommendations on:

· Ambiguities of legislation and not regulated issues;

· Review of provisions restricting rights of taxpayers;

· Review of certain reports that are assumed to waist taxpayer’s resources in vain;

· Equal application of legislation.

6. Other issues related to taxpayers’ protection:

· Support to a law-abiding taxpayer for consultation, presentation of interests and other similar issues at tax and customs authorities;

· Clarifications received from tax and customs authorities on general and particular issues and their provision to taxpayers;

Other functions that may provide any support to taxpayers, not contradicted by the company’s charter and not prohibited by the law.

 

Poll

News

There are no translations available.Հարկային օրենսգիրք` «տարբերակներ շատ կան, բայց էլ հավ չկա»   Վերջին տարիներին հարկային օրենսդրությունում ...
Read More 349684 0

There are no translations available. էլեկտրոնային համակարգի (e-invoicing) խնդիրների վերացման հարկային մարմնի խոստումները հարկ վճարողները լուրջ ...
Read More 364503 0

There are no translations available. Հարկային օրենսգիրք՝ ծննդաբերությանը նպաստող, թե խոչընդոտող կամ ինչու՞ է ՀՀ կառավարությունը տարիներ ...
Read More 358041 0

There are no translations available.Հարկային օրենսգրքի նախագծի «Հարկային հսկողություն» բաժնի  վերաբերյալ Հոդված 356 Հոդվածի 1-ին մասում ...
Read More 356099 0

There are no translations available.Հարկային օրենսգրքի նախագծի անուղղակի եղանակներով հարկային պարտավորությունների հաշվարկման կարգի ...
Read More 357773 0

Share